คุณสมบัติพนักงาน

  1. เพศชาย-หญิง สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  2. อายุ 20-45 ปี
  3. มีประสบการณ์หมาะสมกับหน้างาน
  4. ชื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ
  5. ตรงต่อเวลา