สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการ

  • เงินเบิก  700 บาท ต่อสัปดาห์
  • รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
  • กองทุนชราภาพ
  • ค่าเลี้ยงดูบุตร
  • ชดเชยกรณีเสียชีวิต
  • กองทุนทดแทนบาดเจ็บในงาน
  • ค่าคลอดบุตร
  • เงินว่างงาน
  • ประกันชีวิตอุบัติเหตุ

สวัสดิการพิเศษที่มอบให้ท่าน – กำหนดการจ่ายค่าแรง

เบี้ยขยัน  100-500 บาท

กำหนดการจ่ายค่าแรง

วันที่   1-15 จ่ายทุกวันที่ 31 หรือสิ้นเดือน

วันที่  16-31จ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน

กำหนดจ่ายเบี้ยขยัน

คิดวันที่ 1-31 จ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยพนักงานมีคุณสมบัติไม่ขาดลามาสาย

รายการหัก

ประกันสังคมหัก   5 %

ค่าชุดวิคละ     ฟรี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ