หน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานรักษาความสะอาด

 1. เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด นำไปทิ้งในที่จัดเตรียมไว้ และทำความสะอาดถังขยะ
 2. เปลี่ยนถุงใส่ขยะตามความเหมาะสม (ซึ่งจัดหามาโดยผู้ว่าจ้าง)
 3. ดูแลถังใส่ขยะ และนำขยะไปทิ้งตามความเหมาะสม
 4. เทและทำความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่
 5. ดูแลที่เขี่ยบุหรี่ และนำกันบุหรี่ไปทิ้งอย่างสม่ำเสมอ
 6. เปลี่ยนทรายในที่เขี่ยบุหรี่ ตามความเหมาะสม( ทรายจัดหาโดยผู้ว่าจ้าง)
 7. เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของตู้ โต๊ะทำงานต่งๆ โทรศัพท์ และกรอบรูปเท่าที่สามารถทำได้
 8. ทำความสะอาดประตูกระจก เก็บรอยเปื้อนบนกระจกกั้นต่งๆ และกระจกหน้าต่าง
 9. ทำความสะอาดประตูทางเข้า- ออก
 10. ทำความสะอาดรอยเปื้อนตามประตูกระจกทางเข้า-ออก อย่างสม่ำเสมอ
 11. ทำความสะอาดรอยเปื้อนตามประตู ฝาผนัง กระจกเงา และวัสดุที่เป็น สแตนเลส
 12. เข็นม็อบเก็บฝุ่นทั้งหมดและบริเวณที่สามารถคลื่อนย้ายฟอร์นิเจอร์ได้โดยง่าย
 13. เข็นม็อบเก็บฝุ่นบริเวณทางเดินร่วมอย่างสม่ำเสมอ
 14. ม็อบพื้นทั้งหมดให้สะอาด
 15. ม็อบพื้นรอยเปื้อนทั้งหมดให้สะอาดตามความเหมาะสม
 16. สเปรย์บัฟ ขัดเงาพื้นบริเวณทางเดินร่วม
 17. ม็อบพื้นบริเวณบันได
 18. เช็ดฝุ่นตามราวบันได
 19. ทำความสะอาดห้องน้ำห้องอาบน้ำ
  – นำขยะไปทิ้ง และทำความสะอาดใส่ถังขยะ
  – ทำความสะอาดกระจก
  – ทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด และท่อน้ำภายใน
  ห้องน้ำ
  – ทำความสะอาดรอยเปื้อนตามฝาผนังประตู และผนังกั้นห้อง
  – จัดใส่กระดาษชำระ สบู่เหลว กระดาษเช็ดมือ และถุงใส่ขยะ
  (ซึ่งจัดหามาโดยผู้ว่าจ้าง)
  – ม็อบพื้นทั้งหมดให้สะอาด
 20. ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำห้องน้ำอาบอย่างสม่ำเสมอ
 21. กวาด และม็อบพื้นบริเวณทางเข้า -ออก บันได และทำความสะอาดรอยเปื้อนที่พื้น
 22. กวาดทางเดินภายนอก และพื้นถนนที่อยู่ภายในบริเวณ
 23. ดูดฝุ่นพรมเช็ดเท้าทางเข้า-ออก
 24. ทำความสะอาดและขัดเงาป้ายชื่อต่าง ๆ
 1. เก็บฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่างๆเท่าที่สามารถทำได้
 2. ดูดฝุ่นเก็บฝุ่นตามฝาผนัง และมู่ลี่
 3. ทำความสะอาดบนตู้ และชั้นวางให้ทั่ว และจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
 4. เช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 5. เช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ด้วยน้ำยา
 6. ทำความสะอาดขอบบัวล่าง และขอบบัวต่างๆ
 7. เข็นม็อบเก็บฝุ่น และม็อบพื้นให้ทั่ว รวมทั้งบอบมุมต่างๆ
 8. สเปรย์บัฟ/ขัดเงาพื้นตามความเหมาะสม
 9. ทำความสะอาดและขัดเงาวัสดุที่เป็นสแตนเลส
 10. ทำความสะอาดกระจกหน้าต่างชั้นล่าง และขอบทั้งภายในภายนอกที่สามารถทำได้
 11. ขัดล้างผนังเชลามิค และพื้นภายในห้องน้ำทั้งหมด
 12. ทำความสะอาดภายในภายนอกลิฟต์ โดยละเอียด
 13. ล้างและทำความสะอาดถังขยะ
 1. เก็บฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่างๆเท่าที่สามารถทำได้
 2. ดูดฝุ่นเก็บฝุ่นตามฝาผนัง และมู่ลี่
 3. ทำความสะอาดบนตู้ และชั้นวางให้ทั่ว และจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
 4. เช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 5. เช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ด้วยน้ำยา
 6. ทำความสะอาดขอบบัวล่าง และขอบบัวต่างๆ
 7. เข็นม็อบเก็บฝุ่น และม็อบพื้นให้ทั่ว รวมทั้งบอบมุมต่างๆ
 8. สเปรย์บัฟ/ขัดเงาพื้นตามความเหมาะสม
 9. ทำความสะอาดและขัดเงาวัสดุที่เป็นสแตนเลส
 10. ทำความสะอาดกระจกหน้าต่างชั้นล่าง และขอบทั้งภายในภายนอกที่สามารถทำได้
 11. ขัดล้างผนังเชลามิค และพื้นภายในห้องน้ำทั้งหมด
 12. ทำความสะอาดภายในภายนอกลิฟต์ โดยละเอียด
 13. ล้างและทำความสะอาดถังขยะ
 1. เก็บฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่างๆเท่าที่สามารถทำได้
 2. ดูดฝุ่นเก็บฝุ่นตามฝาผนัง และมู่ลี่
 3. ทำความสะอาดบนตู้ และชั้นวางให้ทั่ว และจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
 4. เช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 5. เช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ด้วยน้ำยา
 6. ทำความสะอาดขอบบัวล่าง และขอบบัวต่างๆ
 7. เข็นม็อบเก็บฝุ่น และม็อบพื้นให้ทั่ว รวมทั้งบอบมุมต่างๆ
 8. สเปรย์บัฟ/ขัดเงาพื้นตามความเหมาะสม
 9. ทำความสะอาดและขัดเงาวัสดุที่เป็นสแตนเลส
 10. ทำความสะอาดกระจกหน้าต่างชั้นล่าง และขอบทั้งภายในภายนอกที่สามารถทำได้
 11. ขัดล้างผนังเชลามิค และพื้นภายในห้องน้ำทั้งหมด
 12. ทำความสะอาดภายในภายนอกลิฟต์ โดยละเอียด
 13. ล้างและทำความสะอาดถังขยะ